BM CLEAN Robert BÖHMER
Záruka žiarivej èistoty
 
Ponuka služieb - Administratívne priestory     
Starosti o èistenie prenechajte nám. Naši pracovníci vyèistia a upracú kancelárske budovy, výrobné a technické priestory, komplexy úradov, haly, foaje, zasadacie a konferenèné sály, hotelové izby, kultúrne alebo športové haly a ostatné komunálne zariadenia, predajné a skladovacie priestory samoobslúh a nákupných stredísk.
 

Zaistite si:
  • spoluprácu s podnikom služieb, ktorému môžete dôverova
  • zachovanie vyššej hodnoty objektu a inventáru nasadením školeného personálu, vysokokvalitných èistiacich prostriedkov a moderných prístrojov
  • Prevedenie všetkých prác pri zoh¾adnení ochrany životného prostredia
  • Spo¾ahlivé a svedomité splnenie všetkých dohodnutých èinností
BM CLEAN - Robert Böhmer 2004-2006