BM CLEAN Robert BÖHMER
Záruka žiarivej èistoty
 
Ponuka služieb - Čistenie verejného sektoru     
Vo verejných priestoroch, letiskových halách, športoviskách, metre, vo viacúèelových halách a na ve¾kých vonkajších plochách môže by upratovanie za sažených podmienok. Preto sú hospodárske èistiace zariadenia pre perfektnú èistotu a hygienu súèasou našej ponuky.
Potravinársky priemysel kladie ve¾ké nároky na výkonnos a prísne hygienické predpisy. Tieto požiadavky sa však presne zhodujú s našimi predstavami o kvalite.
Vïaka nášmu úzkemu spojeniu s priemyslom vznikli tie najlepšie riešenia.
BM CLEAN - Robert Böhmer 2004-2006